POLITYKA PRYWATNOŚCI 

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIE Z NICH 


Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć pozostaje w kontakcie z TCM POLAND Sp z o.o.. Podawanie wymaganych przez TCM POLAND Sp z o.o. danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego nammanmuay.pl  lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest firma TCM POLAND Sp z o.o.z siedzibą w Częstochowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000680495  ;
NIP: 5732883065  ; REGON: 367366805; 

adres poczty elektronicznej administratora: rodo@nammanmuay.pl; 

numer telefonu kontaktowego do Administratora (+48) 608 546 238

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY 

 TCM POLAND Sp z o.o. może zbierać różne dane, w tym: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o preferowanej formie kontaktu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, identyfikatory urządzeń, adres IP.

Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzana w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych.

DLACZEGO PRZETWARZAMY  DANE OSOBOWE 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

• umożliwienia dokonywania zakupów w sklepie igly.net

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży

• obsługi reklamacji

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

• przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail lub numer telefonu)

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem b. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.

c. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.

d. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

• prawo dostępu do swoich danych

 • prawo do zmiany danych 

• prawo do żądania usunięcia swojego konta 

• prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania

• prawo do ich przenoszenia,

Z uprawnień tych możesz skorzystać w każdym momencie.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do

momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym TCM POLAND Sp z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


PYTANIA DOSTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez TCM POLAND Sp z o.o.

należy skontaktować się z nami drogą mailową. Pytania prosimy kierować do Administratora na adres rodo@nammanmuay.pl.

.